Sme spoločnosť LOKALBIKE s.r.o., 54859972, ČSA 582/37 956 18 Bošany, Obchodný register
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 44096/R
Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.lokalbike.sk
Pri poskytovaní predaju tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré
osobné údaje.
Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).
I. Spracúvanie osobných údajov
A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s
Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného
formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, informácie o
tovare.
Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti
s našou ponukou tovaru.
Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp.
vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.
Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za
účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 6
mesiace od našej poslednej komunikácie.
B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu
Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na
zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne
fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa.
Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať
ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo
všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na
vybavenie reklamácií.
Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods.
1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.
Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu
o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 6 mesiacov od posledného
poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.
C. Newsletter (komerčná komunikácia)
Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie
marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich
marketingových oznámení.
Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy,
ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
1 rok/rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše
marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo
nás môžete kontaktovať na e-maile: eshop.lokalbike@gmail.com
II. Kto sa k údajom dostane?
Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo
iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s
chodom nášho e-shopu. Sú to:
• Prevádzkovateľ e-shopovej platformy: Websupport s.r.o. Karadžičova 12
82108 Bratislava Slovensko
IČO:36421928
DIČ:2021869234
IČ DPH: SK2021869234
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro,
Vložka č.: 63270/B
• spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo:
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 DIČ: 2020351993
IČDPH: SK 2020351993 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
• spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb: Besteron a. s., so sídlom Teslova 20a,
82102 Bratislava, IČO: 47866233, DIČ: 2024127963
• poskytovateľ e-mailingovej služby: spoločnosť Google Ireland Limited ,
(Registračné číslo: 368047 / IČ DPH: IE6388047V) , Gordon House, Barrow

Street Dublin 4
Írsko
Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:
 COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
COFIDIS sa špecializuje na spotrebiteľné financovanie, financovanie nákupu, predaj na
splátky a úvery.
Landererova 12
811 09 Bratislava
IČO: 50595628
DIČ: 4120064949 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava
III, oddiel Po, vložka č. 3657/B.
Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.
III. Čo by ste ďalej mali vedieť
V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či
profilovania.
Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese
eshop.lokalbike@gmail.com alebo zavolajte na tel. č. +421940998891
IV. Používanie súborov cookies
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve
našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri
každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá
ich rozpozná.
Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými
stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa.
Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a
Vašim záujmom.
Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad
prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto
kategória cookies sa nedá zakázať.
• Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet
návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám
zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom
ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim
súhlasom.
• Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu
a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto
súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu
taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na
webových stránkach.
Používané súbory cookies:
Technický
názov Vydavateľ Účel a popis cookies Doba trvania
[•]google
analitcs [•]google llc [•]zbieranie údajov a následna analýza

Relačné
/Permanentné ([•]
hodín)

Besteron Besteron Kontrola údajov pre platbu Iba počas kontroly

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých
internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.
Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv.
cookies lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového
prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.
Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich
odkazoch:

InternetExplorer- https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

GoogleChrome- https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
MicrosoftEdge- https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/
browser-profiles
V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké
Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich
aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete
požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách
výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti
spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.
Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii, alebo sa obrátiť na súd.
Tieto zásady sú účinné od 01.12.2023